Pravoslávna cirkevná obec Brezová pod Bradlom

Orthodox parish     Orthodoxe Gemeinde     Ορθόδοξη ενορία     Православний приход
Počet návštev od 13.5.2010 free counters

História cirkevnej obce           Pravoslávie na našom území píše svoje dejiny už od spásonosnej misie svätých bratov Cyrila a Metóda a ich pôsobenia na Veľkej Morave. Historické korene súčasnej komunity pravoslávnych kresťanov v Brezovej pod Bradlom siahajú k lokalite východného Slovenska. Naši predkovia boli na základe československo-sovietskych opčných dohôd presídlení v roku 1947 na územie terajšej volynskej Ukrajiny. Napriek ich dlhoročnej túžbe vrátiť sa domov na rodné Slovensko, ostávali v zajatí vtedajšieho politického systému Sovietskeho zväzu. Po dlhé roky si presídlenci na Ukrajine udržiavali svoj jazyk, kultúru, zvyky a náboženské presvedčenie a to aj napriek veľkej nevôle vtedajšej vládnej politiky. Rodný jazyk Rusínov z východného Slovenska žil v ich rodinách, zneli piesne a udržiavali sa zvyky.
           Príležitosť vrátiť sa domov na Slovensko prišla až v roku 1991 a to na základe Uznesenia vlády SR pod číslom 664. V devätnástich etapách bolo presídlených 1221 osôb slovenského pôvodu z Ukrajiny s rozmiestnením po celom území Slovenskej republiky v 45 mestách a obciach. Druhého decembra 1993 v rámci reoptačného procesu (proces návratu – presídlenia) sa do Brezovej pod Bradlom presídlila štyridsať-šesťčlenná skupina občanov Ukrajiny, ktorí sa po celé dlhé roky života v cudzine hlásili k historickým a kultúrnym koreňom Rusínov východoslovenských regiónov.
           Komunita reoptantov (presídlencov) v Brezovej pod Bradlom sa začala stretávať na sviatky narodenia a vzkriesenia Spasiteľa, veľa sa diskutovalo, spievalo, spomínalo. Členovia farnosti si k sebe nachádzali cestu vzájomného spoznávania, objavili sa prvé náznaky obnovenia kulturno-spoločenského života komunitnej minority v meste. Spolu s reoptantntmi v Holiči sa veriaci Pravoslávnej Cirkvi v Brezovej pod Bradlom oficiálne obrátili na vtedajšieho arcibiskupa Nikolaja so žiadosťou o pridelenie stáleho duchovného správcu pre farnosti Brezová pod Bradlom a Holič. Arcibiskup žiadosti vyhovel v dôsledku čoho duchovný život v našom regióne postupne silnel a rástol. Prvá svätá liturgia v priestoroch fary evanjelickej cirkvi augsburského vyznania sa konala v januári 1994. Pravoslávna cirkevná obec Brezová pod Bradlom je integrálnou súčasťou štátom uznávanej Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. V roku 2008 vznikol spevokol, ktorý sa zúčastňuje na rôznych kultúrnych a náboženských podujatiach. Brezovská pravoslávna komunita je otvorená konfesionálnej spolupráci s ostatnými vierovyznaniami, príkladom čoho sú aj dlhoročné spoločné aktivity s miestnym kresťanským zborom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.
           Už v samotných začiatkoch reoptantov duchovne podporoval duchovný otec prof. ThDr. Milan Gerka, CSc, ktorý spolu s vtedajším predsedom misijného odboru Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove Mgr. Petrom Humenníkom aktívne organizovali liturgický život veriacich, vyhľadávali spôsoby ako reoptantom pomôcť a snažili sa ich potešiť a poradiť im vo všetkých životných situáciach. Neskôr na brezovskej pravoslávnej obci pôsobili títo duchovní: Mgr. Michal Rošič, Mgr. Vasilij Sadvarij, súčasný vladyka Tichon, Mgr. Nikolaj Rusič a Mgr. MUDr. Jakub Jacečko. Na bohoslužbách spievali väčšinou študenti Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. V spolupráci s vedením Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove sa podarilo nadobudnúť byt v Holiči, ktorý slúžil pre potreby bývania duchovného správcu oboch cirkevných obci. Vďaka tomuto kroku získali veriaci neustály kontakt s duchovným, bohoslužobný život sa stal oveľa dynamickejší a bohatší. Veriaci si zvyklí, že majú svojho dušpastiera, ktorého poznajú a nazývajú svojím otcom.
           Duchovným správcom pravoslávnej cirkevnej obce v Brezovej pod Bradlom je jerej Mgr. Marek Kundis, ktorý spolu so svojou manželkou je dobrým príkladom duchovného života, taktným dušpastierom a milujúcim duchovným otcom veriacich nášho regiónu. V meste sa pri sčítaní obyvateľov v roku 2001 prihlásilo 47 obyvateľov k Pravoslávnej cirkvi na Slovensku.
           Farnosť v Brezovej pod Bradlom sa stáva duchovným, ale aj kultúrnym centrom nielen veriacich tohto mesta, ale aj pre pravoslávnych veriacich z blízkeho a širokého okolia. K eucharistickej čaši pristupujú veriaci z Piešťan, Topoľčian, Myjavy, Jablonice. Spoločenstvo reoptantov z Ukrajiny rozširujú ľudia, ktorí sú pravoslávni, ale do tohto regiónu sa dostali inou cestou akou reoptanti. Okolo aktívneho jadra veriacich sa zhromažďujú ďalší a ďalší, na bohoslužby prichádzajú aj sympatizanti pravoslávia.
           Tak ako dieťa rastie, múdrie a získava nové skúseností, tak aj naša brezovská cirkevná obec naberá na sile a vzmáha sa. Tým najväčším zázrakom pre nás, pravoslávnych Brezovanov, je bezpochyby fakt, že v tomto prostredí sme dokázali zachovať to, čo nám bolo našimi predkami dané do vienka. Pravoslávna komunita je oázou, kde sa možno stretnúť s ľuďmi rovnakej viery a presvedčenia. Najbližšie pravoslávne farnosti sú vzdialené desiatky kilometrov a najbližší pravoslávny chrám sa nachádza v Bratislave (90km), Hrubej Vrbke (40km) a náhradne bohoslužobné priestory sú v Trnave (50km), Holiči (45km). Svedectvo pravoslávia je živé v kraji Štefánika, Hurbána a meruôsmych rokov. V súčasnej dobe pravoslávni Brezovania zhromažďujú financie na zakúpenie stavebného pozemku pre výstavbu pravoslávneho chrámu svätého Dimitrija Solúnskeho, ktorý by sa stal strediskom kultúrneho a náboženského života pravoslávnej pospolitosti celého regiónu.
           Ďakujeme Bohu za Jeho požehnanie, našim vladykom za modlitby a pomoc, dušpastierom za obetavú duchovnú prácu, dobrodincom za materiálnu podporu. Nádejáme sa na ochranu Presvätej Bohorodice a svätého Dimitrija, modlitbami ktorých nech rastie dielo svätej pravdy, lásky a duchovnej radosti na našom milovanom Slovensku, kde po tisícročnom umlčovaní opäť zaznieva odkaz slovanských vierozvestov Cyrila a Metóda. Svätý biskup vladyka Gorazd II. sa teší iste s nami, keď sa jeho prorocké slová napĺňajú v dnešnej dobe. A o to viac, keď Brezová pod Bradlom je len „cez kopec“ vzdialená od rodiska svätého mučeníka, o to silnejšie znie vladykové proroctvo:
           „Rozkvitne viera pravoslávna zasa
           tak ako pred tisíc rokmi u nás kvitla,
           nič neodolá jej svätej kráse
           a opäť u nás bude viac svetla.
           Cyril a Metód pomedzi nás stanu
           dedičstvo otcov zachovaj nám Pane“.